Site logo

Ар енд Ди Сървисиз ИЗГРАЖДА И МЕНАЖИРА ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ В ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 Тези общи условия представляват изричното Ви съгласие да спазвате посочените по-долу условия, с които получавате право да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Ар енд Ди Сървисиз ООД. Чрез достъпа до зареждането на интернет страницата Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на Ар енд Ди Сървисиз ООД.

Потребителите получават право да използват услугите на сайта, наричани занапред в този документ само „сайт“, единствено за лични/нетърговски цели.

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите, на сайта на Ар енд Ди Сървисиз ООД.

„УСЛУГА/И“ на сайта включват:

  • Достъп до предоставените през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • Създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на сайта;
  • Получаване на имейл бюлетини (информация) от регистриралите се за услугата Потребители на сайта.

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Ар енд Ди Сървисиз ООД се намира в договорни отношения и от името на което Ар енд Ди Сървисиз ООД има право да предоставя допълнителна информация за неговите услуги и професионална квалификация на регистрирани Потребители на сайта, който са дали съгласието си за това.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ар енд Ди Сървисиз ООД е администратор на лични данни. Във връзка с използването на услугите на сайта, ние обработваме лични данни при условията на Политиката за защита на данните, с която можете да се запознаете тук.Политиката е част от Общите условия.

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ар енд Ди Сървисиз ООД прави всичко възможно да подържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Ар енд Ди Сървисиз ООД не носи отговорност за последиците, в т. ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употреба или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. Ар енд Ди Сървисиз ООД полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

 

УСЛУГИ, ИЗИСКВАЩИ РЕГИСТРАЦИЯ

Ар енд Ди Сървисиз ООД запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

  • Достъп до базата с данни с изследователи на Ар енд Ди Сървисиз ООД

В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия.

Ар енд Ди Сървисиз ООД си запазва правото да прецени дали да предостави профил /акаунт/ на потребителя, да отстрани или да ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

 

ПРОМЕНИ

Ар енд Ди Сървисиз ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевренно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общи условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия се прилага действащото българско законодателство.