Site logo

Ар енд Ди Сървисиз ИЗГРАЖДА И МЕНАЖИРА ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ В ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

Сигнали за нередности

Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в „Ар енд Ди Сървисиз“ ООД

От 17 декември 2023 г. работодателите от частния сектор с 50 и повече работници и служители, които се явяват задължени субекти по чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), следва да осигурят възможност за вътрешно подаване на сигнали, по смисъла на закона. За тази цел, съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН, в „Ар енд Ди Сървисиз“ ООД   се създава вътрешен канал, чрез който може да се подаде сигнал – писмено или устно.

 1. Вътрешното подаване на сигнали и последващите действия по тях в „Ар енд Ди Сървисиз“ ООД  се осъществява съгласно утвърдени от Управителя на дружеството правила.

Не се образува производство по анонимни сигнали или по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години

Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

Сигнали могат да бъдат подавани за следните нарушения на българското право:

 1. обществените поръчки;
 2. финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 3. безопасността и съответствието на продуктите;
 4. безопасността на транспорта;
 5. опазването на околната среда;
 6. радиационната защита и ядрената безопасност;
 7. безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 8. общественото здраве;
 9. защитата на потребителите;
 10. защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 11. сигурността на мрежите и информационните системи;
 12. правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 13. трудовото законодателство;
 14. законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която носи за набеждаване.

При недобросъвестно подаване на сигнал, който съдържа очевидно неверни твърдения или факти, представляващи клевета, сигнализиращото лице носи наказателна отговорност.

Ако сигналът не отговаря на изискванията на закона, сигнализиращото лице се уведомява, с цел отстраняване на допуснатите нередовности. Ако същите не бъдат отстранени в 7-дневен срок от получаване на сигнала, сигналът ведно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

За регистрирането на сигнал се използва формуляр по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали (Комисия за защита на личните данни), който съдържа най-малко следните данни:

 1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
 2. 2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е било извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 4. дата на подаване на сигнала;
 5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Формулярът не е задължителен за сигнализиращите лица – те обаче могат да го ползват, при желание от тяхна страна или ако считат, че ги улеснява при подаването на сигнала.

Ако сигнализиращо лице подаде сигнал във форма, различна от утвърдения от КЗЛД формуляр, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, е длъжен да въведе информацията от сигнала в утвърдения формуляр.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала се потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за: Уникален идентификационен номер (УИН) и дата на получаване на сигнала.

Всяка нова или непосочена при подаването на формуляра информация може да бъде предоставена допълнително от сигнализиращото лице. При подаването ѝ се посочва получения за сигнала УИН.

Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, е длъжен да предостави обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала.

Сигналите се подават до Петя Долянян . В случай на конфликт на интереси, сигналът се подава до Мариана Стоименова.

Писмен сигнал се подава чрез:

– електронна поща на адрес – signal@rdservices.org. Сигнал по електронна поща се подава само подписан с квалифициран електронен подпис.

–  по пощата чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“, на адреса на „Ар енд Ди Сървисиз“ ООД: ул. „Шести Септември “ 17, София 1000.

Устен сигнал се подава чрез:

– телефон + 359 892 22 66 03, в рамките на установеното работното време на дружеството;

– лична среща, в уговорен със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали – Петя Доланян, подходящ срок, по искане на сигнализиращото лице.При не възможност на Петя Доланян да осъществи срещата, сигнализиращото лице се обръща към Мариана Стоименова на тел: +359 892 22 60 36.

Срокът за лична среща се уговаря чрез посочения телефон. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. На подаващия сигнала се предлага да го подпише, при желание от негова страна.

II.Външно подаване на сигнали

Лицата, които имат право да подават сигнали по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, могат да ги подадат директно до Комисията за защита на лични данни (КЗЛД).

Комисията предоставя обратна информация на сигнализиращото лице в срок не по-дълъг от три месеца, който в надлежно обосновани случаи, изискващи задълбочено разследване, може да бъде удължен до 6 месеца;

Сигналите  до КЗЛД могат да се подават устно или писмено

 1. Писмено:
 • по имейл: whistleblowing@cpdp.bg
 • по поща на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2 , 1784.
 1. Устно – на място в КЗЛД на адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2 , 1784.

Среща за устно подаване може да се проведе всеки вторник и четвъртък в сградата на КЗЛД на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, в часовия интервал от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:30 ч.