Site logo

Ар енд Ди Сървисиз ИЗГРАЖДА И МЕНАЖИРА ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ В ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

Проект: BG16RFOP002-2.002-0055-C01 „Развитие на управленския капацитет и растеж в „Ар Енд Ди Сървисиз“ ООД“

Информация за проекта

logo EU leftlogo OPIC right

Цел: „Развитие на управленския капацитет и устойчив растеж на „Ар Енд Ди Сървисиз“ ООД, чрез въвеждането на ИКТ базирана система за управление на бизнес процесите и Системи за управление на Околната среда.“

Дата на стартиране: 06.03.2017
Дата на приключване:
06.03.2018

Безвъзмездна финансова помощ: 389 340.00, от които 330 939.00 лв. от ЕФРР и 58 401.00 лв. Национално съфинансиране.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.